Budowa i przebudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Gminy Goleniów

 

Nr umowy: 00173-6921-UM1600194/12 z dn. 18.12.2012r.

Cel projektu

Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców obszarów wiejskich gminy Goleniów, na terenie której będą prowadzone inwestycje poprzez zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia w wodę o parametrach jakościowych zgodnych z wymogami polskimi i UE oraz podwyższenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego poprzez budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót prowadzi firma POWIERNIK z Koszalina.

Finansowanie projektu

Wartość projektu:  6.875 449,46 zł (brutto)

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1.895 601,00 złZadania:   

I etap

Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich
Gminy Goleniów w miejscowości Mosty, Rurzyca, Kępy Lubczyńskie, Borzysławiec, Pucice, Załom
 

Zadanie obejmuje:

-  przebudowę stacji uzdatniania wody w Mostach. Zostanie przeprowadzony remont ogólnobudowlany budynku stacji, budowa nowego układu technologicznego uzdatniania wody, remont istniejącej studni głębinowej, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej,

- budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Komarowo w miejscowościach Rurzyca, Kępy Lubczyńskie, Borzysławiec. Zakres zadania obejmuje rozbudowę rurociągów tłocznych o długości łącznej ok.0,8km,

-budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek w miejscowości Pucice. Wykonanie sieci o długości ok. 390m
oraz przyłączy o łącznej długości 14 m., montaż hydrantów i uzbrojenia dla połączenia z siecią istniejącą,

-przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek w miejscowości Załom, w granicach gminy Goleniów. Będzie wykonany  demontaż istniejącej sieci ks, wykonanie sieci ks o długości ok. 460m,wraz z montażem studni rewizyjnych.

Umowa z wykonacą – firmą Domar – Kazimierz Domaradzki została podpisana w 6 grudnia 2012r. Przewidywany termin zakończenia robót dla etapu I to czerwiec 2013r.

  

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Mostach (fot. GWiK)

II etap

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marszewo

Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej i przyłączy do granicy nieruchomości o długości ok. 2025 mb, budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości – dł 4770mb. Budowę przepompowni ścieków z wewnętrzną instalacją zasilającą – 3 kpl.

Ogłoszony został przetarg 25 marca na II etap., który powinien zostać rozstrzygnięty w maju. Termin zakończenia robót to październik 2014r.
Do końca roku projekt zostanie rozliczony finansowo.


 
© Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
System Zarządzania Treścią CMS ICOR