Jesteś w: Projekt
Projekt

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Komarowo – Miejscowości Załom, Pucice, Rurzyca jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w Aglomeracji Komarowo.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rozbudowa systemu kanalizacyjnego polegająca na budowie 15 km sieci kanalizacyjnej i 9 przepompowni ścieków, co umożliwi przejęcie i przesył ścieków do komunalnej oczyszczalni w Komarowie. Skanalizowane całkowicie zostaną 3 miejscowości Załom, Pucice i Rurzyca. W efekcie do wybudowanej sieci zostanie podłączonych ponad 500 mieszkańców. Ponadto w Załomiu do nowej sieci przyłączona zostanie istniejąca siec kanalizacyjna, która w obecnej chwili podłączona jest do wyeksploatowanego osadnika Imhoffa. W ten sposób dodatkowo do nowej sieci przyłączonych zostanie kolejnych 360 mieszkańców Załomia i ponad 200 osób Osiedla Załom (ul. Parkowa i Lubczyńska).

Budowa kanalizacji w objętych projektem miejscowościach jest ujęta w „Planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miasta i Gminy Goleniów na lata 2008-2015” przyjętym do realizacji uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/309/08 z dnia 17.12.2008 r.

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację projektu pod nazwą „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności.

Realizacja projektu będzie miała duży wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego w tym podwyższenie czystości wód jeziora Dąbie oraz rzeki Iny. Dzięki temu przedsięwzięciu, ograniczeniu ulegnie emisja zanieczyszczeń do wód i gleby z niekontrolowanego odprowadzania ścieków z nieszczelnych zbiorników, a także ze starego osadnika Imhoffa. Mieszkańcy skanalizowanych obszarów pozbędą się uciążliwości, jaką stwarza konieczność wywozu ścieków z szamb beczkowozami.

Projekt jest zgodny z celami RPO. Jego realizacja wpłynie na poprawę  atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej województwa oraz poprawę warunków życia poprzez zachowanie i ochronę środowiska naturalnego oraz zwiększenie bazy społecznej województwa.

Projekt realizuje cel Działania 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków, którym jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się  do wód i gleb oraz dostarczanie dobrej jakości wody pitnej.

Projekt jest zgodny z celami  strategicznymi rozwoju województwa zachodniopomorskiego, którymi są:

- usuwanie skutków i przeciwdziałaniu degradacji środowiska;

-zachowanie, i ochrona i odtwarzanie walorów i zasobów środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów przylegających oraz położonych na obszarze Natura 2000 – Dolina Dolnej Odry, projekt bezpośrednio przyczyni się do zachowania i ochrony istotnych dla regionu walorów i zasobów środowiska naturalnego;

- podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Wartość projektu: 15 126 536,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków RPO WZ: 9 249 042,17 zł


 
© Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
System Zarządzania Treścią CMS ICOR